OCHRANA ÚDAJOV

1. Ochrana údajov – prehľad

Všeobecné upozornenia

Nasledujúce upozornenia poskytujú jednoduchý prehľad o tom, čo sa stane s Vašimi osobnými údajmi pri návšteve našej webstránky. Osobnými údajmi sú všetky údaje, ktoré umožňujú Vašu osobnú identifikáciu. Detailné informácie k téme ochrana údajov nájdete vo Vyhlásení o ochrane údajov, ktoré je uvedené pod týmto textom.

Zber/Evidencia údajov na našej webstránke

Kto je zodpovedný za zber/evidenciu údajov na našej webstránke?

Spracovanie údajov na tejto webstránke zabezpečuje prevádzkovateľ webstránky. Jeho kontaktné údaje sú zverejnené v imprese tejto webstránky.

Ako zaznamenávame Vaše údaje?

Na jednej strane zaznamenávame Vaše údaje na základe toho, že nám ich poskytnete. V tejto súvislosti sa môže jednať napr. o údaje, ktoré ste zadali do kontaktného formulára.

Iné údaje sú zaevidované automaticky pri návšteve webstránky prostredníctvom našich IT systémov. Jedná sa predovšetkým o technické údaje (napr. internetový prehliadač, prevádzkové systémy alebo čas vyvolania stránky). Evidencia týchto údajov je automatická, aktivuje sa hneď po návšteve našej webstránky.

Na aký účel používame Vaše údaje?

Časť údajov zaznamenávame, aby sme zabezpečili bezchybnú prípravu webstránky. Iné údaje môžu byť použité pre účely analýzy Vášho užívateľského správania/interakcie užívateľa.

Akými právami disponujete vzhľadom na Vaše údaje?

Máte právo kedykoľvek bezplatne obdržať informácie o pôvode, príjemcoch a účele Vašich uložených osobných údajoch. Okrem toho máte právo požadovať korekciu, zablokovanie alebo výmaz týchto údajov. V tejto súvislosti, ako aj v prípade ďalších otázok na tému ochrana údajov sa na nás môžete kedykoľvek obrátiť na adrese, uvedenej v imprese. Ďalej máte právo podať sťažnosť na príslušnom dozornom úrade.

Ďalej disponujete za určitých okolností právom požadovať obmedzenie spracovania Vašich osobných údajov. Detaily nájdete vo Vyhlásení o ochrane údajov pod „Právo na obmedzenie spracovania“.

Analytické nástroje a nástroje poskytovateľov tretích strán

Pri návšteve našej webstránky je možné štatisticky vyhodnotiť Vašu interakciu návštevníka. Dané vyhodnotenie sa uskutoční predovšetkým s pomocou cookies a tzv. analytických programov. Analýza interakcie návštevníka sa spravidla realizuje anonymne; interakcia návštevníka nemôže viesť späť k Vám. Tejto analýze môžete odporovať alebo jej môžete zabrániť nepoužívaním určitých nástrojov. Detailné informácie nájdete v nasledujúcom Vyhlásení o ochrane údajov.

Tejto analýze môžete odporovať. O možnosti odporovania budete informovaní prostredníctvom Vyhlásenia o ochrane údajov.

2. Všeobecné upozornenia a povinné informácie

Ochrana údajov

Prevádzkovatelia týchto stránok berú ochranu Vašich osobných údajov mimoriadne vážne. S Vašimi osobnými údajmi zaobchádzame dôverne a v súlade s legislatívnymi predpismi, týkajúcimi sa ochrany údajov, ako aj tohto Vyhlásenia o ochrane údajov.

Pri používaní tejto webstránky dochádza k získavaniu rozličných osobných údajov. Osobné údaje sú údaje, ktoré umožňujú Vašu osobnú identifikáciu. Predložené Vyhlásenie o ochrane údajov objasňuje, ktoré údaje získavame a na aký účel tieto používame. Tiež vysvetľuje, ako a za akým účelom k uvedenému dochádza.

Poukazujeme na skutočnosť, že prenos údajov prostredníctvom internetu (napr. pri komunikácii prostredníctvom e-mailu) môže vykazovať medzery v bezpečnosti. Bezchybná ochrana údajov pred dosahom tretích osôb nie je možná.

Informácia o zodpovednom mieste

Zodpovedné miesto pre spracovanie údajov na tejto webstránke je:

TCS
Tunnel Construction Services GmbH

Sauldorf 69
A-5232 Kirchberg bei Mattighofen
Tel.č.: +43 664 814 85 28
E-mail: jarmila.kormuthova@tunneling.at

Zodpovedným miestom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá samostatne alebo spoločne s inými rozhoduje o účele a prostriedkoch spracovania osobných údajov (napr. mená, e-mail adresy a iné).

Odvolanie Vášho súhlasu so spracovaním údajov

Veľa procesov spracovania údajov je možných len s Vašim výslovným súhlasom. Váš poskytnutý súhlas môžete kedykoľvek odvolať, pričom postačuje neformálne oznámenie formou e-mailu, adresované na nás. Právoplatsnosť údajov spracovaných až do odvolania súhlasu so spracovaním údajov ostáva odvolaním nedotknutá.

Právo vzniesť námietku proti získavaniu údajov v mimoriadnych prípadoch, ako aj proti priamej reklame (čl. 21 Všeobecné nariadenie o ochrane údajov (DSGVO))

Pokiaľ k spracovaniu údajov dochádza na základe čl. 6 odsek. 1 lit. e alebo f DSGVO, máte kedykoľvek právo vzniesť námietku proti spracovaniu údajov a to z dôvodov, vyplývajúcich z Vašej mimoriadnej situácie. Uvedené platí aj pre profilovanie, založené na týchto ustanoveniach. Príslušná právna podstata, zakladajúca spracovanie je obsahom Vyhlásenia o ochrane údajov. Pokiaľ vznesiete námietku, zastavíme spracovanie Vašich príslušných osobných údajov, okrem prípadu, pokiaľ by sme mohli  preukázať nutné, ochrane podliehajúce dôvody pre spracovanie, prevažujúce Váš záujem, práva a slobody alebo ak spracovanie slúži účelu uplatnenia, výkonu alebo obhajobe právnych nárokov (námietka podľa čl. 21 odsek 1 DSGVO).

Pokiaľ sa spracovanie Vašich osobných údajov realizuje pre účely priamej reklamy, potom máte právo kedykoľvek namietať proti spracovaniu Vašich daných osobných údajov pre tieto reklamné účely. Uvedené platí aj pre profilovanie, pokiaľ sa uskutočňuje v súvislosti s priamou reklamou. V prípade Vašej námietky Vaše osobné údaje následne nebudú používané pre účely priamej reklamy (vznesenie námietky podľa čl. 21 odsek 2 DSGVO).          

Právo podať sťažnosť na príslušnom dozornom úrade

V prípade porušenia DSGVO má dotknutá osoba právo podať sťažnosť na dozornom úrade, predovšetkým v členskom štáte jej bežného pobytu, jej miesta pracovného výkonu alebo miesta údajného porušenia. Právo podať sťažnosť ostáva nedotknuté inými administratívno-právnymi alebo súdnymi opravnými prostriedkami.

Právo na prenos údajov

Údaje, ktoré spracovávame s podporou automatizácie na základe Vášho súhlasu alebo v zmysle zmluvného plnenia máte právo odovzdať sebe alebo tretej osobe v bežnom strojovo čitateľnom formáte. Pokiaľ požadujete priamy prenos údajov na inú zodpovednú osobu, je tento možný len vtedy, ak to po technickej stránke je realizovateľné.

SSL- prípadne TLS šifrovanie

Z bezpečnostných dôvodov a pre účely ochrany prenosu dôverných obsahov, akými sú napríklad objednávky alebo dopyty, ktoré nám zasielate ako prevádzkovateľ stránky používa táto stránka SSL prípadne TLS šifrovanie. Zašifrované spojenie rozpoznáte na základe toho, že riadok s adresou prehliadača sa z “http://“ transformuje na “https://“ a na symbol zámku v riadku Vášho vyhľadávača.

Pri aktivácii SSL prípadne TLS šifrovania nemôžu byť Vami sprostredkované údaje sprístupnené tretím osobám.

Oznámenie, blokovanie, výmaz a oprava

V rámci platných zákonných ustanovení disponujete kedykoľvek právom na bezplatné informácie o Vašich uložených osobných údajoch, ich pôvode, príjemcoch a o účele spracovania údajov a v prípade potreby právom na opravu, blokovanie alebo výmaz týchto údajov. V prípade týchto, ako aj ďalších otázok, ktoré sa týkajú osobných údajov sa môžete na nás kedykoľvek obrátiť na adrese, uvedenej v impresu.

Máte právo požadovať obmedzenie spracovania Vašich osobných údajov. V tejto súvislosti nás môžete kedykoľvek kontaktovať na adrese, uvedenej v impresu. Právo na obmedzenie spracovania vzniká v nasledujúcich prípadoch:

Pokiaľ spochybňujete správnosť Vašich osobných údajov, ktoré sú uložené u nás, potrebujeme spravidla čas na preverenie tejto skutočnosti. Počas trvania kontroly máte právo požadovať obmedzenie spracovania Vašich osobných údajov.

Právo na obmedzenie spracovania

Máte právo požadovať obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov. Ak potrebujete ďalšie informácie, kontaktujte nás pomocou kontaktných údajov uvedených na našej stránke Imprint. Právo na obmedzenie spracovania sa uplatňuje v nasledujúcich prípadoch:

  • • Ak namietate presnosť svojich osobných údajov, zvyčajne potrebujeme nejaký čas na overenie presnosti vašich osobných údajov. Počas tejto doby overenia môžete požadovať obmedzenie spracovania vašich osobných údajov.
  • • Ak je / bolo spracovanie vašich osobných údajov nezákonné, môžete namiesto ich vymazania požiadať o obmedzenie spracovania.
  • • Ak už vaše osobné údaje nepotrebujeme na účely spracúvania, ale na účely zisťovania, výkonu alebo obrany právnych nárokov, máte právo požadovať obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov namiesto ich vymazania.
  • • Ak ste vzniesli námietku proti spracovaniu podľa čl. 21 ods. 1 GDPR je potrebné posúdiť, ktoré záujmy sú legitímnejšie (záujmy prevádzkovateľa alebo dotknutej osoby). Pokiaľ nie je jasné, koho záujmy majú prednosť, máte právo požadovať obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov.

Ak ste obmedzili spracúvanie svojich osobných údajov, môžu byť tieto údaje – s výnimkou ich uchovávania – spracovávané iba s vašim súhlasom alebo na uplatnenie, výkon alebo obranu právnych nárokov alebo na ochranu práv iných fyzických alebo právnických osôb alebo z dôvodu dôležitého verejný záujem Európskej únie alebo členského štátu EÚ.

Námietka proti reklamným e-mailom

Týmto namietam proti používaniu zverejnených kontaktných údajov v rámci  povinnosti impresa pre účely zasielania reklamných a informačných materiálov, ktorých zasielanie som si nevyžiadal výslovne. Prevádzkovateľ stránky si výslovne ponecháva možnosť právnych krokov v prípade nepožadovaného zasielania reklamných informácií, ako napr. spam e-mailov.

3. Zber údajov na našej webstránke

Cookies

Internetové stránky zčasti používajú tzv. cookies. Cookies na vašom počítači nespôsobia žiadnu škodu a neobsahujú žiadne vírusy. Cookies slúžia k tomu, aby bola naša ponuka užívateľsky prijateľnejšia, efektívnejšia a bezpečnejšia. Cookies sú malé textové súbory, ktoré do Vášho počítača ukladá Váš prehliadač.

Väčšina cookies, ktoré používame sú tzv.“Session-Cookies“. Po ukončení Vašej návštevy sú automaticky vymazané. Iné cookies ostávajú uložené vo Vašom počítači až kým ich nevymažete Vy. Tieto cookies nám umožňujú pri nasledujúcej návšteve opätovne rozpoznať Váš prehliadač.

Váš prehliadač si môžete nastaviť tak, aby ste boli informovaní o uložení cookies. Cookies umožňujú len v jednotlivých prípadoch vylúčiť ich prijatie – pre určité prípady alebo všeobecne-, ako aj aktivovať automatické vymazanie cookies pri zatvorení prehliadača. Pri deaktivácii cookies môže byť obmedzená funkčnosť tejto webstránky.

Cookies, potrebné pre realizáciu elektronického komunikačného procesu alebo pre aktiváciu určitých, Vami želaných funkcií (napr. funkcia nákupného koša), sú ukladané na základe čl. 6 odsek 1 lit. f DSGVO. Prevádzkovateľ webstránky má oprávnený záujem na ukladaní cookies pre účely bezchybnej technickej a optimalizovanej prípravy svojich služieb. Pokiaľ sú ukladané iné cookies (napr. cookies slúžiace analýze Vašej interakcie návštevníka), budú tieto ošetrené v tomto Vyhlásení o ochrane údajov separátne.

Server-Log súbory

Poskytovateľ stránok získava a automaticky ukladá informácie v tzv. server-log súboroch, ktoré nám automaticky sprostredkúva Váš prehliadač. Jedná sa o tieto:

  • Typ prehliadača a jeho verzia
  • Používaný prevádzkový systém
  • URL adresa sprostredkovateľa
  • Názov hostiteľa počítača
  • Čas odozvy serveru
  • IP adresa

Spojenie týchto údajov s inými zdrojmi údajov sa  neuskutočňuje.

Zber týchto údajov sa uskutoční na základe čl. 6 odsek 1 lit. f DSGVO. Prevádzkovateľ webstránky má oprávnený záujem o technicky bezchybné stvárnenie a optimalizáciu svojej webstránky. V tejto súvislosti je potrebné zaznamenať Server-Log súbory.

Kontaktný formulár

Pokiaľ nám zašlete kontaktný formulár s požiadavkami, budú Vaše údaje z formulára s požiadavkami vrátane Vami zadaných kontaktných údajov uložené u nás pre účely spracovania požiadaviek a pre prípadné následné otázky. Tieto údaje neposkytneme ďalej bez Vášho súhlasu.

Spracovanie údajov, zadaných do kontaktného formulára sa v dôsledku toho uskutoční výlučne na základe Vášho súhlasu (čl. 6 odsek 1 lit. a DSGVO). Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Pre tento účel slúži neformálne oznámenie prostredníctvom e-mailu na našu adresu. Právoplatnosť procesov spracovania údajov spracovaných až do odvolania súhlasu so spracovaním údajov ostáva odvolaním nedotknutá.

Údaje v kontaktnom formulári, zadané z Vašej strany ostávajú u nás, až kým nás nevyzvete k ich výmazu, kým neodvoláte Váš súhlas s ukladaním údajov alebo kým nezanikne účel ukladania údajov (napr. po ukončenom spracovaní Vašich požiadaviek). Nutné zákonné ustanovenia““ predovšetkým lehoty ukladania““ ostávajú nedotknuté.

Požiadavky prostredníctvom e-mailu, telefónu alebo telefaxu

V prípade, že nás kontaktujete prostredníctvom e-mailu, telefónu alebo telefaxu, bude Vaša požiadavka vrátane všetkých z toho vyplývajúcich osobných údajov (meno, požiadavka) uložená a spracovaná u nás za účelom spracovania Vašej požiadavky. Tieto údaje neposkytujeme bez Vášho súhlasu ďalej.

Spracovanie týchto údajov sa uskutoční na základe čl. 6 odsek 1 lit. b DSGVO, pokiaľ Vaša požiadavka súvisí s plnením zmluvy alebo je potrebná na realizáciu predzmluvných opatrení. Vo všetkých ostatných prípadoch sa spracovanie zakladá na Vašom súhlase (čl. 6 odsek 1 lit. a DSGVO) a / alebo na našich oprávnených záujmoch (čl. 6 odsek 1 lit. f DSGVO), nakoľko máme oprávnený záujem na efektívnom spracovaní požiadaviek, ktoré sú adresované na nás.

Údaje, ktoré ste nám zaslali formou Požiadavky na kontaktovanie,  ostávajú u nás dovtedy, kým nás nevyzvete k výmazu, prípadne kým neodvoláte Váš súhlas s ukladaním údajov alebo kým nezanikne účel ukladania údajov (napr. po ukončenom spracovaní Vašich požiadaviek). Nutné zákonné ustanovenia““ predovšetkým zákonné lehoty ukladania““ ostávajú nedotknuté.

4. Newsletter

Údaje k newsletteru

Ak máte záujem odoberať newsletter, ponúkaný na webstránke, je z Vašej strany potrebné poskytnúť e-mail adresu, ako aj informácie, ktoré nám umožňujú preveriť, že ste majiteľom zadanej e-mail adresy a súhlasíte s prijímaním newsletter-ov. Ďalšie údaje nie sú získavané, prípadne sú získavané len na dobrovoľnom základe. Tieto údaje používame výlučne pre účely zasielania požadovaných informácií a neposkytujeme ich tretím osobám.

Spracovanie údajov, uvedených vo formulári na prihlásenie k odoberaniu newsletteru sa uskutoční výlučne na základe Vášho súhlasu (čl. 6 odsek 1 lit. a DSGVO). Poskytnutý súhlas s ukladaním údajov, e-mail adresou, ako aj ich používaním pre účely zasielania Newsletter-u môžete kedykoľvek odvolať a to s pomocou odkazu „vymazať“ v Newsletter-i. Právoplatnosť procesov spracovania údajov spracovaných až do odvolania súhlasu so spracovaním údajov ostáva odvolaním nedotknutá.

Z Vašej strany poskytnuté údaje, slúžiace k odoberaniu  Newsletter-u budú z našej strany ukladané až do odvolania jeho odoberania a po zrušení odoberania Newsletter-u budú vymazané. Údaje, ktoré ukladáme pre iné účely ostávajú uvedeným nedotknuté.

5. Pluginy a nástroje

YouTube s rozšírenou ochranou údajov

Naša webstránka používa pluginy webstránky YouTube. Prevádzkovateľom stránok je YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Používame YouTube v rozšírenom ochrannom mode údajov. Tento modus podľa YouTube zabezpečuje, že YouTube neukladá žiadne informácie o návštevníkoch na tejto webstránke, predtým ako si títo pozrú video. Poskytnutie údajov YouTube partnerom nie je v dôsledku  rozšíreného modu ochrany údajov nevyhnutne vylúčené. Tím YouTube “nezávisle od toho, či si pozriete video“ vytvára prepojenie k sieti Google DoubleClick.

Keď spustíte YouTube video na našej webstránke, vytvorí sa prepojenie k serverom YouTube. Súčasne sa serveru YouTube poskytne informácia, ktoré z našich stránok ste navštívili. Keď sa prihlásite do Vášho YouTube účtu, umožníte YouTube priradiť Vašu interakciu užívateľa priamo k Vášmu osobnému profilu. Tomu dokážete zabrániť tým, že sa odhlásite z Vášho YouTube účtu.

Ďalej YouTube po spustení videa dokáže ukladať rozličné cookies na konečnom počítači. S pomocou týchto cookies môže YouTube získať informácie o návštevníkoch našej webstránky. Tieto informácie sa okrem iného používajú aj pre účely zaznamenávania  video štatistík, zlepšenia užívateľskej jednoduchosti a prevencii pokusov o podvod. Cookies ostávajú vo Vašom počítači, až kým ich nevymažete.

Prípadne je po spustení YouTube videa možné vyvolať ďalšie procesy spracovania údajov, na ktoré nemáme žiaden vplyv.

Používanie YouTube sa uskutočňuje v záujme príjemného stvárnenia našich online ponúk. Uvedené predstavuje oprávnený záujem v zmysle čl. 6 odsek 1 lit. f DSGVO.

Ďalšie informácie, týkajúce sa ochrany údajov v YouTube nájdete v ich Vyhlásení o ochrane údajov pod: https://policies.google.com/privacy?hl=de.